วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
          ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นค่าที่บ่งบอกถึงการกระจายของข้อมูล ซึ่งหาได้จากสูต

        ตัวอย่าง
คะแนน
จุดกึ่งกลาง(X)
ความถี่(f)
46-50
41-45
36-40
31-35
26-30
21-25
48
43
38
33
28
23
2
3
5
15
10
5
  
N=40

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น